Menu

Mode Gelap
Djauzi dan Rafa Jadi Mojang Jajaka Kota Bandung 2023 *Pemilu 2024 Momentum Bagi Rakyat Indonesia Menentukan Masa Depan Negara dan Bangsa* Ini salah satu manfaat dari pajak yang Anda bayarkan… fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti @bpjskesehatan_ri. Ditjen pen pada rapat kerja HIMKI tahun 2023 Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara badan pengawas keuangan dan pembangunan dengan provinsi Papua Selatan Papua tengah Papua pegunungan dan Papua barat daya

Bisnis · 20 Nov 2023 01:04 WIB ·

DEMOKRASI SUNDAKIWARI

Ku Ajie Supangkat

Kitu ceuk itungan rineka jalma. Demokrasi teh pilihan sadar, nu disawang bakal leuwih ngadeukeutkeun ka-adilan kanu diseja tur kapicangcam ku balarea. Naha enya bener kitu ? Sawatara ieu mah kudu “di-enyakeun”. Ngaliwatan sistim demokrasi rea nagara nu geus mere kabagjaan jeung karaharjaan, saeutikna rahayat di nagara nu geus dawam nganut sistim demokrasi, rea nu repeh, alias rapet biwir teu ngabarungsinang teuing pikeun ngajejeleh jeung ngahujat para pamingpin maranehna sorangan.

Contona nagri Amerika Serikat (AS), nagri nu dianggap “biangna” demokrasi. Ngaliwatan demokrasi, Amerika, nanjung jadi kiblat atawa conto nagri nu dianggap deuheus tur sukses dina ngalarapkeun sistim demokrasi. Nepi ka bangsa Amerika teu weleh jadi idola, pola, oge potret sakumaha kuduna sistim demokrasi dilarapkeun di hiji nagri di ieu dunya ?

Padahal lamun ku urang diimeutan (ditelaah) demokrasi di Amerika satemenna “paradoks”, rada katulungan soteh pedah wae para pamingpin (pajabat) di Amerika relatif jalujur, teu nemen gawok boga cupat ceceremed atawa pulang-paling kawas pajabat di nagri urang.

Lebah disebut paradoks, enya pamarentah Amerika ngabebaskeun kaom kapitalis (pangusaha) sina ngagurita ngawasa ekonomi. Padahal dina Undang-Undang Dasar maranehna, tetep ngembarkeun ka-adilan ekonomi pikeun sakumna rahayat di eta nagri. Anu beda, umumna para pangusaha di Amerika cenderung tuhu pikeun mayar pajak kalayan kasadaran anu hese neangan bandinganana. Kabungah jeung kaagulan nu tembres nodel jajantung atawa mamaras rasa, (cenah) lamun maranehna (rahayatna) bisa mayar pajak.

Paradoks nu sejenna deui, pamarentah Amerika mere kabebasan anu saluas-luasna ka para seniman jeung budayawan. Malahan bisa disebutkeun, sakumaha sindiran urang Rusia (Sovyet) baheula, bangsa Amerika satemenna ngan ukur dipasieup ku dua “kokocoran” (ras) bangsa. Nu kahiji kokocoran kaom pulitisi, jeung nu kadua kokocoran kaom selebritas, hususna para seniman musik, aktor jeung artis Hollywood. Dua kokocoran nu bieu, teu saling pikawanoh, estu jarongjon “sibuk” ngurus kalangenan (dunya) maranehna sorangan.

Bandingkeun jeung watek (sikep) ambivalen kaom pulitisi di ieu nagri, nu sok hayang katangar atawa newo-newo hayang disebut artis (selebritas). Sabalikna deuih, rea nu satadina kaom selebritas ngadon pindah pileumpangan hayang tinekanan jadi pajabat atawa pulitisi.
Memang aya ruruntuk aktor model Ronald Reagan atawa aktor Arnold Swasheneger nu kungsi jadi Presiden Amerika jeung Gubernur nagara bagian California, tapi arinyana memang mampuh, madep jeung jejem hanteu hejo tihang, atawa pupulasan, lain rek neangan popularitas atawa sensasi kawas di urang.

Cindekna mah, numutkeun Sir Rudolf Wanger, intelektual ti nagri Inggris, “demokrasi ngan ukur cocok pikeun urang Amerika, sabubuhan maranehna mayoritas kaom urban nu miharep kabebasan di nagri deungeun, batan di tempat asal maranehna, boh di Inggris, Italia, Jerman atawa Prancis teu kungsi kasampeur ku maranehna…!”

Demokrasi Ngadableg

Ironisna sistim demokrasi “pola” Amerika nu patukang tonggong budaya, tradisi, tipikal jeung kasang tukang (kultural) rahayat maranehna lamun dibandingkeun jeung budaya bangsa urang. Bet meleg-meleg ngadon diteureuy buleud, bari sama-sakali teu mirosea budaya atawa kaaripan lokal nu geus nyampak jadi cecekelan rahayat di ieu nagri. Utamana lebah nurutan dina nangtukeun pamingpin ku cara “pemilihan langsung”. Lamun ditogmolkeun mah, pamilihan Lurah (Kuwu) atawa Kapala Desa wae nu make pilihan langsung ti baheulana keneh oge teu sing murni, malah pinuh intrik, rea codekana, encan ditambahan ku mistik, nu sakabehna mengpar tina tetekon agama.

Meni geus teu ngarasa dosa deui, nyebar serangan pajar atawa narima bistelan serangan pajar ti hiji calon. Ari disebut mistikna eta lebah ngadon percaya ka parabun dukun, jalma nu eces muhit elmu sarta daek seba ka bangsa jin jeung siluman. Percaya ngadon muhit nganti wangsit, nungguan pulung jeung parancah jangjawokan nu geus maneuh sok didawamkeun ku jalma rawayan.

Kadieunakeun, da meureun geus kitu wae ragemna. Hartina, elit pulitik di ieu nagri nu geus “kabeuli” nembong guluburna demokrasi bangsa Amerika, nepi ka luas tur wani nabrak naon rupa amanah UUD taun 1945, oge palsafah Pancasila, yen kaarifan lokal ieu bangsa dina nohonan hayang boga pamingpin taya lian ku cara milih ngaliwatan pola (guyub) musawarah jeung mupakat. Lebah dieu cara pamilihan langsung nurutan urang Amerika teu sing “pas” jeung kultur (budaya) bangsa urang.

Artikel ini telah dibaca 85 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ganjar: Sukarno Tak Pernah Bicara Kepentingan Pribadi, Keluarga

5 July 2024 - 14:45 WIB

Ganjar hingga Ahok jadi ketua dpp PDIP hingga 2025

5 July 2024 - 14:35 WIB

Mahasiswa Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Sosialisasikan Pembuatan Eco Enzym di Gapoktan Keputih Bersemi

4 July 2024 - 17:36 WIB

Mahasiswa Agribisnis UPN Jawa Timur Gelar Kerja Bakti Bersama Gapoktan Keputih Bersemi: Mengembangkan Komoditas Organik untuk Masa Depan Berkelanjutan

4 July 2024 - 14:23 WIB

Mata dan mulut tertutup lakban seorang pria di temukan tewas gantung diri di fly over Cimindi Cimahi Bandung

28 June 2024 - 11:56 WIB

Tim PKM RSH UMS, Lakukan Penelitian Tentang Taktik Bahasa dalam Kejahatan Siber

24 June 2024 - 12:01 WIB

Trending di Pendidikan